Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος

zosimaia_akadimia1

Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος, με επιστολή της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας επαναφέρει το θέμα αλλαγής του καθεστώτος  διαχείρισης των παλαιών κληροδοτημάτων Ιωαννίνων και ευαγών  Ιδρυμάτων.

Αριθ. Πρωτ. 2669 Αθήνα 15-5-2015
Προς
Τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας
Εξοχώτατε,
Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος που αποτελεί τη συνισταμένη 486 πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων σωματείων , αγωνίζεται επί 10ετίες ολόκληρες για το θέμα των παλαιών κληροδοτημάτων Ιωαννίνων. Προς το σκοπό αυτό έχει πραγματοποιήσει ημερίδες, έχει τεθεί ως θέμα σε επτά παγκόσμια Πανηπειρωτικά Συνέδρια, έχει τοποθετηθεί στην ειδική επιτροπή θεσμών και διαφάνειας της Βουλής το 1999 και το 2012, έχει γνωστοποιήσει τις θέσεις της ως προς το συγκεκριμένο θέμα με δεκάδες υπομνήματα στις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Οικονομικών τονίζοντας τα αυτονόητα δηλ. το σεβασμό της βούλησης του διαθέτη, την πιστή εφαρμογή του άρθρου 109 του Συν/τος καθώς και τη διαφάνεια στη διαχείρισή τους.
Δυστυχώς για τα κληροδοτήματα αυτά ακόμα και σήμερα ισχύει το διάταγμα του Σουλτάνου αφού:
α. δεν εφαρμόστηκε ο ν. 2508/1920 «περί εξακριβώσεως και διαχειρίσεως των περιουσιών των εν ταις νέαις χώραις από τουρκοκρατίας Χριστιανικών Κοινοτήτων» με τον οποίο καταργήθηκαν στις νέες χώρες , στις οποίες ανήκει και η Ήπειρος, οι χριστιανικές κοινότητες της εποχής της Τουρκοκρατίας και οι διοικούσες αυτές εφοροεπιτροπείες που διαχειρίζονταν εκτός των άλλων στην περίοδο της τουρκοκρατίας τις περιουσίες τις οποίες άφησαν στα Γιάννινα και το νομό Ιωαννίνων μεγάλοι εθνικοί ευεργέτες. Ο νόμος αυτός ενώ ίσχυσε σε όλη την Ελλάδα δεν εφαρμόστηκε στα Γιάννινα αφού η πόλις των Ιωαννίνων εξαιρέθηκε επί δικτατορίας Πάγκαλου με το νομοθετικό διάταγμα 30/4/1926.
β. Η εξαίρεση αυτή συνεχίστηκε και επί δικτατορίας Μεταξά αφού κατά τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 113 του Α.Ν. 2039/1939 «Περί Εθνικών Κληροδοτημάτων» ορίζεται ότι : «Πάσαι αι επί τουρκοκρατίας υφιστάμεναι χριστιανικές κοινότητες και αι διοικούσαι αυτάς αντιπροσωπείαι, Εφορείαι ή άλλαι επιτροπείαι του νομού Ιωαννίνων, θεωρούνται διαλελυμέναι, αι δε περιουσίαι αυτών, είτε επ΄ ονόματι Χριστιανικής κοινότητας ή νομικού προσώπου απ΄ αυτής εξηρτημένου, είτε επ΄ ονόματι φυσικών προσώπων εύρηνται, διέπονται υπό των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου πλήν της πόλεως των Ιωαννίνων, δι ην ισχύει ο ήδη υφιστάμενος κανονισμός» δηλ. το Διάταγμα του 1926.
Περαιτέρω με το άρθρο 47 παρ. 1δ του Ν. 1473/1984 οι παραπάνω διατάξεις δηλ. οι διατάξεις των άρθρων 113-124 του Α.Ν. 2039/39 καταργήθηκαν δεδομένου ότι κατά το άρθρο 37 του ιδίου νόμου ορίζεται ότι: Οι κληρονομιές κληροδοσίες ή δωρεές στους Δήμους ή στις Κοινότητες του Νομού Ιωαννίνων, που έχουν ταχθεί για την εκπλήρωση γενικών σκοπών των Δήμων ή Κοινοτήτων αυτών ή για εκτέλεση ειδικού σκοπού εφόσον ορίζεται ειδικός τρόπος διοίκησης στη συστατική πράξη ή στον οργανισμό, συνιστούν ιδρύματα και διοικούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις συστατικές πράξεις ή τους οργανισμούς τους. Στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 65 και 99 του Α.Ν 2039/1939. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί τρόπος διοίκησης στη συστατική πράξη ή στον οργανισμό καθώς και σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η διοίκηση της κοινωφελούς περιουσίας , όπως ορίζεται στη συστατική πράξη ή στον οργανισμό, τότε η περιουσία αυτή περιέρχεται στο Δήμο ή στην Κοινότητα για την οποία αφέθηκε ως κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης για την εκτέλεση των σκοπών που έταξε ο διαθέτης ή ο δωρητής και διέπεται από τις διατάξεις του ΑΝ. 2039/1939.
Ακολούθως ο παραπάνω νόμος 1473/1984 ουδέποτε εφαρμόστηκε αφού ανετράπη με την υπ΄ αριθ. 414/2000 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους την οποία έκανε δεκτή ο τότε Υφυπουργός Οικονομικών Α. Φωτιάδης.
Το ίδιο καθεστώς διατηρήθηκε με πρωτοφανείς παρασκηνιακές μεθοδεύσεις και φωτογραφικές διατάξεις και στον νόμο 4182/2013, με αποτέλεσμα επί ένα και πλέον αιώνα μετά την απελευθέρωση των Ιωαννίνων να ισχύει το διάταγμα του Σουλτάνου.
Εκ των ως άνω ιστορουμένων με εύγλωττη θλίψη παρατηρούμε ως Ηπειρώτες ότι η πολιτεία επανειλημμένα παραβίασε από το 1920 μέχρι και σήμερα την εκ του άρθρου 109 συνταγματική της υποχρέωση. Επανειλημμένως συνέβη να παραβιασθούν είτε αμέσως, είτε εμμέσως η θέληση και οι σχετικές διατάξεις των εθνικών διαθετών και δωρητών, είτε ως προς τον σκοπό τον οποίο αυτοί όρισαν, είτε ως προς τον σκοπό της διαχειρίσεως των διατεθεισών περιουσιών, τρανή και χειροπιαστή απόδειξη τα παλαιά κληροδοτήματα των Ιωαννίνων.
Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος έλαβε γνώση των καταλυτικών παρεμβάσεων Βουλευτών που συμμετείχαν στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η οποία σημειωτέον συνεδρίασε στις 22-10-2014 για τρίτη φορά για το θέμα των παλαιών κληροδοτημάτων Ιωαννίνων και των Σχολικών περιουσιών, όπου ακούσθηκαν σκληρές εκφράσεις για σκανδαλώδεις, αδιαφανείς, παρασκηνιακές παρεμβάσεις και μεθοδεύσεις.
Στην επιτροπή αυτή συμμετείχατε και Εσείς κ. Πρόεδρε με την ιδιότητα του Βουλευτή και διαδραματίσατε πρωτεύοντα και ουσιαστικό ρόλο , δυστυχώς όμως το έργο της έμεινε ημιτελές λόγω των πολιτικών εξελίξεων.
Η οργάνωσή μας απευθύνεται Σε Σας γιατί εκτιμούμε ότι με την άρτια επιστημονική Σας κατάρτιση, το εγνωσμένο κύρος που διαθέτετε , τη γνώση του προβλήματος και κυρίως την καθολική αποδοχή της προσωπικότητάς Σας από όλο το πολιτικό φάσμα , μπορείτε να επηρεάσετε την αρμόδια ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών έτσι ώστε να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα των κληροδοτημάτων Ιωαννίνων που αποτελεί πανηπειρωτικό αίτημα και που συνίσταται στην τροποποίηση του άρθρου 82 του νόμου 4182/2013 ώστε να καταργηθεί το καθεστώς εξαίρεσης που διέπει τα παλαιά κληροδοτήματα Ιωαννίνων και να αποκατασταθεί η Συνταγματική τάξη με υποχρεωτική έκδοση διαταγμάτων που θα καθορίζουν τα της εκκαθαρίσεως των παλαιών κληροδοτημάτων και αποδόσεως της διαχειρίσεως αυτών σε εκείνους που οι διαθέτες ορίζουν.
Προς τούτο ,όλοι οι Ηπειρώτες θα Σας είμαστε Ευγνώμονες.
Με τον προσήκοντα Σεβασμό.

                                                                       Για το Διοικητικό Συμβούλιο
                                                       Ο Πρόεδρος                          Η Γεν. Γραμματέας

                                               Γιώργος Αρ. Δόσης                      Ελευθερία Σιαμέτη

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s